Åtgärdsplan mot djurplågeri

Man bör vara medveten om att personer med personlighetsstörningar ofta söker sig till yrken där de får utöva sadism. Personlighetsstörda individer attraheras även av makt. Makt och sadism är i de flesta fall förenade i en sjuklig symbios. I de fall man till exempel låter isbjörnar leva i tropisk värme får man anta att den som bedriver zoo-verksamheten lider av någon typ av personlighetsstörning. Det kan vara svårt att avgöra vem som är psykopat eller har någon annan mental åkomma men i de fall djuren i verksamheten lever under vanvård och för djuren onaturliga och vidriga förhållanden – så bör man efter att ha stängt ner verksamheten och fört djuren i säkerhet – undersöka individerna som arbetar vid anläggningen. Det är viktigt att man utarbetar en åtgärdsplan mot djurplågeri och då ska omhändertagande av psykiskt störda individer ingå som ett led i arbetet mot att utplåna djurmisshandeln. Djur i Zoologisk verksamhet ska alltid leva i så autentiska miljöer som möjligt och vara så lika djurens naturliga miljöer som möjligt. I de fall den zoologiska verksamheten inte lever upp till minimikraven på naturligt habitat ska djuren återföras till sådana miljöer – företrädesvis i det område som de naturligt tillhör. De som ska bedriva verksamhet med djurhållning måste ha en kärlek till djur som gör att de vill vårda dem på bästa sätt och garantera djuren de allra bästa livsvillkor man kan åstadkomma utanför deras naturliga miljö. Klarar man inte som företagare att leva upp till dessa krav ska man inte tillåtas bedriva företagande med djurhållning. Alla är helt enkelt inte lämpade för att arbeta med djur, så enkelt är det.